Изтеглете софтуерна актуализация и подробни ръководства директно от производителя.
Удължена 3 годишна гаранция за избрани Safescan продукти!
Повече информация
Безплатна доставка за поръчки над 50 лева без ДДС
Поръчано преди 15.00ч.,
изпратено същия ден!

3 години гаранция Отлично обслужване

Условия за ползване

Стандартни условия на продажба

 1.       Основи на този договор

При тези условия под продавач се разбира „Вартек Благоеви” ООД, а под купувач се разбира всяко физическо или юридическо лице, която възлага поръчка на продавача за закупуването на стоки или предоставянето на услуги, за които са се договорили (заедно се обединяват под названието стоки). Във връзка с предоставянето на услуги, понятието стоки ще се тълкува като отнасящо се до услуги, когато става дума за доставка следва да се разбира времето за изпълнение, когато се говори за качество на стоките да се разбират материалите, използвани за направата им и качеството на получената единица.

 2.       Оферти

Офертата служи само за информация и обвързва продавача единствено и само до размера, включен в поръчката, която продавачът е приел в писмен вид. Всяка такава поръчка ще бъде обект на тези условия на продажба.

 3.       Условия

a)       Всички цени, които ще следва да се платят от купувача ще бъдат цените на продавача към датата на изпращането на стоките. Продавачът начислява ДДС на стоките, което се дължи от купувача.

b)       Стоките се заплащат преди изпращането им, при получаването им или ако продавачът се съгласи писмено стоките ще бъдат фактурирани и ще следва да се платят в рамките на два дни след датата на изпращането им

c)        Ако купувачът не извърши плащането на посочената дата, продавачът има правото да анулира договора или да прекрати доставките към този купувач; При забава в плащанията продавачът дължи законната лихва (основния лихвен процент плюс десет пункта) върху забавеното плащане за всеки ден закъснение

4.       Доставка

a)       Освен ако не е договерено друго, купувачът е длъжен да приеме поръчаните от него стоки при известие за тяхната доставка.

b)       Всички дати, посочени за доставка са приблизителни и продавачът не е отговорен за евентуални забавяния.

c)        При липса или повреда на стоките, купувачът трябва да информира продавача за това в писмен вид в рамките на 3 дни от получаване на стоките.

d)       Посочените цени включват безплатна доставка до врата ( при минимална стойност на поръчката 50 лева без ДДС)

e)       Цените не включват доставка до мястото на използване, инсталация и обучение, които се предлагат при запитване и срещу допълнително заплащане.

5. Неизпълнение от страна на клиента


       Продавачът може без предупреждение да анулира договора или да прекрати доставката в случай че:

a)       Купувачът му дължи определена сума или има просрочени плащания към продавача

b)       Купувачът е нарушил някоя от клаузите в договора

c)        Купувачът фалира или влезе в ликвидация

d)       Купувачът прекрати бизнеса си


  6. Отговорности

a)       Продавачът не е отговорен в случай, че:

                                 i.            възникне дефект в резултат на употреба, преднамерена повреда, небрежност, извънредни условия на труд, неспазване инструкциите на продавача, неправилна употреба или поправка без одобрението на продавача

                                ii.            общата стойност на стоките не е платена до определената дата

b)       Когато съществува дефект в качеството или състоянието на стоките или пък те не отговарят на спецификациите, продавачът може да замени стоките (или само частта) безплатно или да възстанови на купувача стойността на стоките, в случай, че оплакването е направено в писмен вид в рамките на 3 дни от доставката на стоките и ако стоките бъдат върнати в рамките на същия период. След това продавачът няма никакви други отговорности към купувача.

c)        Продавачът не е отговорен пред купувача за последващи или непреки загуби или повреди, разходи или други за последващи компенсации, които произтичат от доставката на стоки, тяхната употреба или препродажба от купувача. Примери за последваща или непряка загуба са: загуба на печалба; загуба на договори; повреда на имуществото на купувача или собствеността на друг човек.

7. Описание на стоките

Всички описания и илюстрации, съдържащи се в каталозите, ценовите листи, рекламните материали и други имат за цел да създадат визуална представа за стоките и никое от тях не би следвало да се включва в договора.

8. Собственост

Въпреки доставката, собствеността върху стоките не преминава у купувача докато продавачът не получи цялата дължима сума за тези стоки и за всички други предишни или следващи стоки, чието заплащане вече е изискуемо.

9. Отсрочка от страна на продавача

Никаква отсрочка или отлагане, дадени от продавача независимо дали във връзка с общите условия или не, не трябва по никакъв начин да влияе на правата на продавача срещу купувача или пък да се счита като отказване от тези общи условия.

10. Форсмажорни обстоятелства

Продавачът не носи отговорност за загуба на стоки в резултат на недоставяне или забавяне на доставката на стоки поради приридни бедствия, бунт, гражданско неподчинение, война, стачки, пожари, наводнения и други, неспособност да се доставят или липса на материали или други причини, които са извън контрола на продавача

11. Връщане на стоки

Продавачът не е длъжен да приеме върнати стоки освен в следните случаи: стоки, които са били повредени по време на транспортирането им; стоки, върнати съгласно искане на продавача, което е в резултат на оплакване от качеството на стоките; когато по преценка на продавача доставените стоки не отговарят на спецификациите, които са били договорирани между продавача и купувача. За ненужните стоки трябва да се информира продавача и те трябва да се върнат в рамките на 3 дни от датата на фактурата в оригинална опаковка и в състояние за препродажба.

Връщането на стоките е сметка на купувача.

12. Спецификации

Всички посочени спецификации могат да бъдат променяни без предупреждение, при промяната им от страна на производителя. Капацитетите,    които са посочени зависят от начина на употреба, времето, което се използва машината и нейното състояние. Понякога е възможно реалният капацитет да е различен от теоретично посочения.

 13. Закон

Всички тези условия и договорите с продавача се подчиняват на закона.

 


Правила за използване на сайта

Вартек, като създател и собственик на интернет сайтовете www.safescanshop.bg и www.scantec.bg ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Права и отговорности на страните

Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията на Вартек по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на предстаяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така Вартек не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали на този Сайт. Вартек има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени.

Информация от потребителите

Вартек Благоеви ООД не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до Сайта с цел получаването на продукти, предлагани от този сайт е под закрилата нa Онлайн декларацията за конфиденциалност на scantec.bg ( safescanshop.bg). Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.

Търговски марки

Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от автрорското право, които са притежание на техните собственици.Вартек може да променя тези Условия по всяко време. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от Вартек сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

името и адреса ни – Вартек Благоеви ООД , гр. Варна. бул. Владислав Варненчик 322      

основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт     

цената на стоките е изписана БЕЗ ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.      

начините за Доставка са описани подробно в рубриката Доставка.  

Дата на последна актуализация: юли 2012г.